Vuokratyöpalvelut

Etsitkö osaa­jia tilapäiseen, pro­jek­tilu­on­toiseen tai kausit­taiseen työvoimatarpeeseen? UKP:n vuokratyö­palve­lut tar­joaa yri­tyk­sille lisä­työvoimaa muut­tuvi­in tilanteisi­in ja toim­intaym­päristöi­hin. UKP:llä työsken­telee koulutet­tu­ja ammat­ti­laisia monil­ta eri aloil­ta. Meiltä löy­dät motivoituneet ja asiantun­te­vat tek­i­jät muun muas­sa kun­nos­s­api­toon, puh­taanapi­toon, maan­raken­nus- ja betonoin­titöi­hin sekä kuljetuspalveluihin.

Vuokratyövoiman edut

UKP:n vuokratyö­palvelu tar­joaa yri­tyk­sille nopeaa reagoin­tikykyä eri­lai­sis­sa työti­lanteis­sa ja muut­tuvis­sa olo­suhteis­sa, esimerkik­si sil­loin kun työn­tek­i­jä sairas­tuu tai muut­tuneen työti­lanteen vuok­si tarvit­set nopeasti lisäkäsiä työ­maalle­si. UKP:n vuokratyö­palvelu­iden tavoit­teena on aut­taa ylläpitämään yri­tyk­sesi kil­pailukykyä huole­hti­mal­la, että työ­mail­lasi on aina riit­tävästi osaavia tek­i­jöitä. Henkilöstövuokraus on kus­tan­nuste­hokas ratkaisu myös sil­loin, kun liike­toim­intasi on vas­ta alus­sa tai kysyn­tä vai­htelee merkit­tävästi esimerkik­si kausit­tain, eikä vak­i­tu­is­ten työn­tek­i­jöi­den palkkaami­nen ole ajanko­htaista. Koulutet­tu­jen ja kokenei­den asiantun­ti­joidemme ansios­ta sin­ul­la jää myös enem­män aikaa keskit­tyä omaan ydi­nosaamiseesi sil­loin, kun han­kkeesi vaatii UKP:n kaltaista erityisosaamista.

Henkilöstövuokraus

UKP huole­htii tei­den kun­nos­s­api­dos­ta ympäri vuo­den. Kevät- ja kesäkaudel­la tei­den kun­nos­s­api­toon kuu­lu­vat tien­var­sien niitot ja raivauk­set sekä katu­jen pesu ja hiekoi­tushiekko­jen pois­to. Syys- ja talvikaudel­la UKP huole­htii tei­den tur­val­lisu­ud­es­ta aurauk­sel­la ja liukkau­den estolla.

UKP tarjoaa tilapäistä vuokratyövoimaa eri aloille – Meiltä löydät:

Kuljetusalan ammattilaiset

✓ Kun etsit kokenut­ta ja ammat­ti­taitoista raskaan kalus­ton kul­jet­ta­jaa, esimerkik­si kone- ja mui­hin lavettikuljetuksiin

Koulutetut siivoojat

✓ Kun etsit taloy­htiöi­den, toimis­to­jen ja eri­lais­ten julk­isten tilo­jen siivouk­seen erikois­tunut­ta tekijää

Kunnossapidon työntekijät

✓ Kun tarvit­set lisä­työvoimaa mihin tahansa kun­nos­s­api­don tehtävi­in, vaikka­pa vihertöi­hin, vesakon raivauk­seen, lumen pudo­tuk­seen tai auraukseen

Kaivinkonekuljettajat

✓ Kun etsit kaivinkoneen kul­jet­ta­jaa, jol­la on koke­mus­ta monipuoli­sista maanrakennustöistä

Betonointialan asiantuntijat

✓ Kun etsit urakkaasi rau­doit­ta­jaa tai osaavaa tek­i­jää mui­hin betonoin­titöi­hin omakoti­talon valuista teollisuusrakentamiseen

 

Etsitkö tuuraajaa tai väliaikaista lisätyövoimaa? Ota yhteyttä ja kysy lisää! 

Kiireel­li­sis­sä kun­nos­s­api­don asiois­sa tar­joamme sopimusasi­akkaillemme päivystys­palvelua 24 tun­tia vuorokaudessa.