Sisäilman tutkimukset ja puhdistaminen

UKP tar­joaa kat­ta­van palvelu­va­likoiman puh­taam­man sisäil­man puoles­ta. Sisäil­maon­gel­mat ovat tänä päivänä valitet­ta­van yleisiä monil­la työ­paikoil­la, toimis­tois­sa, kouluis­sa, päiväkodeis­sa ja eri­lai­sis­sa palvelu­a­sumisen yksiköis­sä. UKP:n kaut­ta saat nopean avun sil­loin, kun sisäil­man laatu mieti­tyt­tää. Palvelui­himme kuu­lu­vat tehokkaat ja luotet­ta­vat huur­reves­imit­tauk­se­na toteutet­ta­vat sisäil­matutkimuk­set, sisäil­man desin­fioin­nit sekä kos­teusvau­rioko­htei­den homesiivoukset.

Pyydä tarjous!

Sisäilmatutkimus ja huurrevesimittaus

Mieti­tyt­tääkö sin­ua kodin tai työ­paikan sisäil­man laatu? UKP teet­tää luotet­ta­vat ja nopeat sisäil­matutkimuk­set koti­talouk­sille ja yri­tyk­sille sekä taloy­htiöi­hin ja julk­isi­in tiloi­hin, kuten koului­hin ja päiväkotei­hin. Käytämme sisäil­mamit­tauk­sis­sa Elisa Aat­te­lan kehit­tämää uut­ta huur­reves­imit­taus­ta eli Aat­tela-menetelmää. Huur­reves­imit­tauk­ses­sa käytetään kuiv­a­jäätä, jon­ka avul­la ilmankos­teus tiivistyy e‑keräimen pin­nalle. E‑keräimen pinnal­ta sulate­taan vesinäyte, jota analysoimal­la saadaan selville sisäil­man mah­dol­liset epäpuh­taudet. Täl­laisia epäpuh­tauk­sia erit­tyy esimerkik­si eri­lai­sista raken­nus­ma­te­ri­aaleista, puhdis­tu­saineista ja homeista.

Miten sisäilman toksisuutta mitataan?

Huur­reves­imit­tauk­sen tekem­i­nen on nopeaa ja yksinker­taista. Mit­tauk­seen kuluu vain noin 1,5 tun­tia, sil­lä näyt­teitä voidaan ottaa samanaikaises­ti kiin­teistön eri tiloista. Näyt­teet lähetetään lab­o­ra­to­ri­oon tutkit­taviksi, jon­ka jäl­keen asi­akas saa tulok­sista raportin. Tulok­sista käy ilmi selkeästi näyt­tei­den tok­sisu­usaste, ja halutes­saan asi­akas voi pyytää myös raport­ti­in poh­jau­tu­vat ohjeet jatko­toimen­piteitä varten.

Sisäilmaongelmat

Sisäil­man laadul­la on suo­ria vaiku­tuk­sia niin hyv­in­voin­ti­in kuin ter­vey­teenkin. Sisäil­man epäpuh­taudet voivat aiheut­taa esimerkik­si tois­tu­via hen­gi­tystiein­fek­tioi­ta, pään­särkyä, aller­gioi­ta sekä ihon, kurkun, nenän ja silmien ärsy­tys­tä. Ter­vey­del­lis­ten hait­to­jen lisäk­si sisäil­maon­gel­mat aiheut­ta­vat usein mon­en­laisia ongelmia myös kiin­teistölle ja sen käyt­töön. Sisäil­mas­ta johtu­via ongelmia voivat olla esimerkik­si kos­teusvau­ri­ot, huoneläm­pötilo­jen vai­htelu, vetoisu­us, lat­tioiden kylmyys, ilman kuiv­u­us ja tunkkaisu­us sekä epämiel­lyt­tävät hajut.

Sisäilman desinfiointi HySpray-laitteella 

UKP:lta saat nopeat ja tehokkaat sisäil­madesin­fioin­nit eri­laisi­in puhdis­tus­ta vaa­tivi­in kohteisi­in. Sisäil­man desin­fioin­tia voidaan käyt­tää esimerkik­si joidenkin sisäil­maon­gel­matilo­jen ensipuhdis­tuk­seen. Sisäil­man desin­fioin­nis­sa käytetään HySpray-laitet­ta, joka desin­fioi sekä sisäil­man että kohteessa ole­vat pin­nat. Desin­fioin­ti­lait­teen teho perus­tuu huoneil­maan puhal­let­tavaan vetype­r­ok­sidi­in. Käsit­te­ly itsessään on nopea, ja desin­fioitu tila voidaan ottaa käyt­töön jopa tun­nin kulut­tua toimen­piteen suorit­tamis­es­ta. HySprayl­la tehtävä desin­fioin­ti sovel­tuu hyvin myös puhdastiloihin.

Tilaa tehokas sisäilman desinfiointi!

Sisäilman desinfiointi HySpray-laitteella 

UKP:lta saat nopeat ja tehokkaat sisäil­madesin­fioin­nit eri­laisi­in puhdis­tus­ta vaa­tivi­in kohteisi­in. Sisäil­man desin­fioin­tia voidaan käyt­tää esimerkik­si joidenkin sisäil­maon­gel­matilo­jen ensipuhdis­tuk­seen. Sisäil­man desin­fioin­nis­sa käytetään HySpray-laitet­ta, joka desin­fioi sekä sisäil­man että kohteessa ole­vat pin­nat. Desin­fioin­ti­lait­teen teho perus­tuu huoneil­maan puhal­let­tavaan vetype­r­ok­sidi­in. Käsit­te­ly itsessään on nopea, ja desin­fioitu tila voidaan ottaa käyt­töön jopa tun­nin kulut­tua toimen­piteen suorit­tamis­es­ta. HySprayl­la tehtävä desin­fioin­ti sovel­tuu hyvin myös puhdastiloihin.

Kiinnostuitko Aerte AD ‑sisäilman puhdistuslaitteesta? Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Homesiivous – milloin ja miten?

UKP toteut­taa home- ja kos­teusvau­ri­otilo­jen home­si­ivouk­set koti­talouk­sille, yri­tyk­sille ja julkiselle sek­to­rille. Home­si­ivous on kos­teus- ja homevau­ri­ore­mon­tin viimeinen vai­he, joka suorite­taan kohteessa tehty­jen kor­jaustöi­den jäl­keen. Home­si­ivous tehdään, jot­ta remon­tin aikana syn­tynyt epäpuh­tauk­sia ja homet­ta sisältävä pöly saadaan puhdis­tet­tua myös saneer­ausko­hteen pin­noil­ta ja irtaimistosta.

Mitä huolel­lisem­min kohde on suo­jat­tu ennen purku- ja kor­jaustöi­den aloit­tamista, sitä helpom­paa on suorit­taa home­si­ivous remon­tin jäl­keen. Käytän­nössä remon­toita­va kohde tulisi erot­taa muista tiloista muo­vi­seinän ja ali­paineis­tuk­sen avul­la ja täl­lä tavoin estää epäpuh­tauk­sia sisältävän purku- ja raken­nus­pö­lyn kulkeu­tu­mi­nen mui­hin tiloi­hin. Tur­val­lisu­u­den takaamisek­si myös home­si­ivouk­sen tek­i­jät käyt­tävät suo­jaimia, joil­la estetään pölyn pääsy hen­gi­tys­tei­hin ja iholle.

Home- ja kosteusvauriokohteiden siivous

UKP toteut­taa home- ja kos­teusvau­ri­otilo­jen home­si­ivouk­set koti­talouk­sille, yri­tyk­sille ja julkiselle sek­to­rille. Home­si­ivous on kos­teus- ja homevau­ri­ore­mon­tin viimeinen vai­he, joka suorite­taan kohteessa tehty­jen kor­jaustöi­den jäl­keen. Home­si­ivous tehdään, jot­ta remon­tin aikana syn­tynyt epäpuh­tauk­sia ja homet­ta sisältävä pöly saadaan puhdis­tet­tua myös saneer­ausko­hteen pin­noil­ta ja irtaimistosta.

Tilaa tehokas homesiivous kosteusvauriokohteeseen!