Siivoukset

UKP on kiin­teistösi­ivouk­sen moniosaa­ja, joka tun­tee eri­lais­ten tilo­jen vaa­timuk­set ja eri­ty­ispi­ir­teet. Tar­joamme siivous­palvelui­ta taloy­htiöille, yri­tyk­sille ja julkiselle sek­to­rille. Siivousko­hteita­mme ovat etupäässä eri­laiset toimis­tot, kaup­pakeskuk­set, rav­in­to­lat, palve­lu­talot, taloy­htiöt ja teol­lisu­u­den toim­i­jat sekä raken­nustyö­maat ympäri Suomea

Pyydä tarjous!

Ylläpitosiivous

UKP toteut­taa keskikokois­t­en ja suurten kohtei­den ylläpi­tosi­ivous­ta luotet­tavasti ja kus­tan­nuste­hokkaasti kaikkial­la Suomes­sa. Ylläpi­tosi­ivouk­sel­la tarkoita­mme sään­nöl­lis­es­ti, esimerkik­si päivit­täin tai viikoit­tain, tehtävää siivous­ta. Ylläpi­tosi­ivouk­sen siivousväli ja siivouk­seen sisäl­lytet­tävät tehtävät räätälöidään aina tilaa­jako­htais­es­ti asi­akkaan toivei­den ja kohteen vaa­timusten mukaises­ti. Ylläpi­tosi­ivouk­seen voidaan sisäl­lyt­tää esimerkik­si imuroin­ti, kaikkien pin­to­jen pöly­jen pyyhkimi­nen, lat­tioiden pesu, ros­ka-astioiden tyh­jen­tämi­nen ja hygien­iatuot­tei­den, kuten saip­puoiden, paperei­den sekä roska­pussien täydentäminen.

Perusteellisempi kertasiivous

Ylläpi­tosi­ivouk­sen tarkoituk­se­na on ylläpitää halut­tu siisteysta­so, mut­ta sään­nöl­lisen siivouk­sen lisäk­si kohteessa voidaan tilaa­jan toivei­den mukaan toteut­taa tietyin väli­a­join myös ylläpi­tosi­ivous­ta perus­teel­lisem­pi siivous. Perus­teel­lisem­pi siivous on ajanko­htainen sil­loin, kun halu­taan puhdis­taa pint­tyneim­mätkin liat ja siiv­ota sel­l­aiset alueet, jot­ka eivät kuu­lu nor­maalin ylläpi­tosi­ivouk­sen piiri­in. Perus­teel­liseen siivouk­seen voidaan sisäl­lyt­tää esimerkik­si lat­tioiden vahaus, ikkunoiden ja tek­sti­ilien pesu tai yläpö­ly­jen pyy­hin­tä korkei­den kaap­pi­en ja katossa roikku­vien valais­in­ten päältä. 

Lue lisää erikois­pe­su­ista ja puhdistuksista.

Toimistosiivous

Hyvin hoide­tut, puh­taat ja siis­tit tilat tar­joa­vat puit­teet miel­lyt­tävälle työ- ja asioin­tiym­päristölle. Siis­tis­sä toimis­tossa ja edus­tustilois­sa viihtyvät pait­si henkilökun­ta myös asi­akkaat. Työym­päristön viihty­isyys ja esteet­tömyys ovat edel­ly­tyk­siä myös työn­teon tehokku­udelle ja sitä kaut­ta yri­tyk­sen tuot­tavu­udelle. Lisäk­si huole­hti­mal­la toimis­to­jen ja kalus­tei­den puh­taud­es­ta myös niiden käyt­töikä pite­nee. UKP palvelee toimis­tosi­ivouk­ses­sa yri­tyk­siä kaikkial­la Suomes­sa. Tar­joamme yri­tyk­sen toivei­den mukaan räätälöi­tyjä kus­tan­nuste­hokkai­ta palvelukokonaisuuksia

 

Palvelutalosiivous

UKP tar­joaa laadukas­ta siivous­palvelua palve­lu­taloille ja muille asum­is­palveluille. Hyvä hygien­ia ja siis­tit sekä esteet­tömät tilat ovat eri­tyisen tärkeitä etenkin van­hus­ten ja eri­ty­is­ryh­mien palvelu­a­sumisen yksiköis­sä. Ter­veel­lisen ja tur­val­lisen asumisen takaamisek­si siivouk­ses­sa on tun­net­ta­va eri­lais­ten tilo­jen eri­ty­ispi­ir­teet ja vaa­timuk­set. Esimerkik­si palve­lu­talois­sa mah­dol­lis­ten infek­tioiden lev­iämisen ennal­taehkäisemisek­si puh­taud­es­ta huole­hdi­taan yleis­puhdis­tu­sainei­den lisäk­si desin­fioivil­la aineil­la. Me UKP:lla huole­hdimme puh­taista ja viihty­i­sistä asum­isym­päristöistä, jois­sa jokaisen on hyvä elää ja olla.

 

Ravintola- ja kauppakeskussiivous

UKP toteut­taa rav­in­to­la- ja kaup­pakeskus­si­ivouk­set asiantun­tev­asti ja tehokkaasti. Siivousten tavoit­teena on ylläpitää halut­tu puh­taus­ta­so liikkeis­sä, yhtei­sis­sä tilois­sa ja rav­in­tolois­sa sekä taa­ta työn­tek­i­jöille ja asi­akkaille puh­das, ter­veelli­nen ja viihty­isä toim­intaym­päristö. Näis­sä kohteis­sa siivouk­sen suun­nit­telu ja toteu­tus sekä siivousvä­li­neet ja niiden val­in­ta sekä säi­ly­tys vaa­ti­vat eri­ty­istä tarkku­ut­ta esimerkik­si elin­tarvike­tur­val­lisu­ut­ta koske­van lain­säädän­nön vuok­si. UKP huole­htii ammat­ti­taidol­la kau­pan ja rav­in­toloiden toimin­nan, viihtyvyy­den ja tur­val­lisu­u­den edel­lyt­tämästä puhtaustasosta.

Teollisuustilojen siivous

UKP siivoaa kat­tavasti eri­laiset teol­lisu­us- ja tuotan­toti­lat varas­to­halleista met­al­li­te­ol­lisu­u­den tiloi­hin. Tun­nemme monipuolis­ten teol­lisu­ustilo­jen eri­ty­is­vaa­timuk­set ja huole­hdimme aina jokaisen kohteen mukai­sista tur­val­lisu­u­so­hjeista. Koke­neet siivousalan ammat­ti­laisemme pitävät huolen tilo­jen siistey­destä työsken­te­lyä häir­it­semät­tä. Teol­lisu­ustilo­jen ylläpi­tosi­ivouk­ses­ta ja palvelukokon­aisu­ud­es­ta sovi­taan aina yksilöl­lis­es­ti kohteen vaa­timusten ja tarpei­den mukaan.

 

Porrassiivous 

UKP siivoaa kus­tan­nuste­hokkaasti yri­tys- ja asuinki­in­teistö­jen yleiset tilat, kuten por­raskäytävät, raput, saunat, kuiv­aushuoneet ja varas­tot. UKP:n por­ras­si­ivouk­sen tavoit­teena on taa­ta taloy­htiöi­den asukkaille ja kiin­teistö­jen käyt­täjille puh­taat ja viihty­isät tilat, jois­sa on tur­val­lista liikkua. Por­raskäytävien sään­nöl­lisel­lä siivouk­sel­la ylläpidämme järjestys­tä, esteet­tömyyt­tä ja hygieenisyyt­tä kaikissa yhtei­sis­sä tilois­sa. Tyyp­il­lisiä siivous­tarpei­ta ovat esimerkik­si kaitei­den ja muiden kos­ke­tus­pin­to­jen pyyhkimi­nen sekä käytävien, por­taiden ja muiden yleis­ten tilo­jen imuroin­ti ja puhdis­t­a­mi­nen. Por­ras­si­ivouk­sen sisäl­löstä sovimme kuitenkin aina tilaa­jako­htais­es­ti, ja räätälöimme jokaiselle taloy­htiölle parhait­en sovel­tuvan yksilöl­lisen palvelukokonaisuuden.

Annostelijat ja desinfiointiaineet

UKP:n yhteistyöverkos­ton kaut­ta saat siivousko­hteeseen myös laadukkaat GOJO- ja Purell-käsi­hy­gien­iatuot­teet. Valikoimaan kuu­lu­vat saip­pu­at, desin­fioin­ti­aineet, käsivoiteet sekä niiden annos­teli­jat ja irtop­ul­lot. Lisäk­si saat kaut­tamme teol­lisu­us­tuot­teet vaikean lian puhdistukseen.

Työmaan loppusiivous

UKP toteut­taa kaik­ki uud­is- ja saneer­aus­raken­nusko­htei­den lop­pusi­ivouk­set ammat­ti­taidol­la. Raken­nusko­hteen lop­pusi­ivous tehdään, kun työ­maa on muuten täysin valmis. Työ­maan lop­pusi­ivouk­sen tarkoituk­se­na on siis­tiä ja puhdis­taa tilat raken­nus­vai­heen aikana syn­tyneestä roskas­ta, lias­ta ja pölystä niin, että lop­puasi­akas voi ottaa tilat käyt­töön. Raken­nus­si­ivouk­seen sisäl­tyy imuroin­ti hienopöly­suo­da­tin­imuril­la ja kaikkien pin­to­jen puhdis­tus niiden vaa­ti­mal­la taval­la sekä jät­tei­den lajit­telu ja kier­rät­tämi­nen. UKP toteut­taa myös kos­teus- ja homevau­rioko­htei­den homesiivoukset.

Lue lisää erikois­pe­su­ista ja puhdistuksista.