Maanrakennus ja kaivinkonetyöt

UKP:ltä saat ammat­ti­taidol­la kaik­ki maan­raken­nustyöt pienistä viher­rak­en­tamisen töistä ja salao­jare­mon­teista raken­nusten ja tei­den poh­jatöi­hin sekä kat­tavi­in kokon­aisurakoi­hin. Palvelemme maan­raken­nuk­ses­sa niin koti­talouk­sia ja taloy­htiöitä kuin yri­tyk­siä ja julk­ista sek­to­ria kaikkial­la Suomessa.

Tutustu palveluihimme ja pyydä tarjous!

Maanrakennustyöt

Asiantun­te­van ja koke­neen henkilöstömme sekä nykyaikaisen ja laadukkaan kalus­tomme ansios­ta pystymme palvele­maan asi­akkaita­mme kaikissa maan­raken­nuk­seen liit­tyvis­sä han­kkeis­sa sekä uud­is- että kor­jaus­rak­en­tamises­sa. Olemme erikois­tuneet omakoti- ja riv­i­talo­jen poh­jarak­en­tamiseen, tei­den pohji­in, salao­jare­mont­tei­hin, kun­nal­lis­teknisi­in töi­hin sekä viher­rak­en­tamiseen. Palvelui­himme kuu­lu­vat myös maa-ainek­sen kuor­mauk­set ja kul­je­tuk­set. Työsken­telemme luotet­tavasti ja tehokkaasti pitkän koke­muk­sen tuo­ma­l­la var­muudel­la. Onnis­tunei­den han­kkei­demme taustal­la ovat ammat­ti­taitoinen henkilöstö, mod­erni kalus­to sekä jous­ta­va asiakaspalvelu.

Pohjarakentaminen

UKP suun­nit­telee ja toteut­taa monipuoliset poh­jarak­en­tamisen ratkaisut kaiken kokoisi­in maan­raken­nushankkeisi­in. Meil­lä on vah­vaa koke­mus­ta niin tei­den kuin talo­jenkin poh­jatöistä. Poh­jarak­en­tamisen palvelui­himme sisäl­tyvät muun muas­sa maaperän kaivami­nen ja louhin­ta sekä murskeen ja hiekan jyräämi­nen ja tasaami­nen. Hoidamme ammat­ti­taidol­la haas­tavienkin poh­jaolo­suhtei­den kaivuu- ja maan­raken­nustyöt, myös tarvit­tavien tuki­rak­en­tei­den osalta. Kohteen vaa­timusten mukaises­ti poh­jan vahvis­tuk­seen käytämme joko paa­lu­tus­ta, sta­biloin­tia, ankkuroin­tia tai tukiseiniä.

Salaojaremontit

Kun­nolli­nen salao­ji­tus on ter­veel­lisen asumisen edel­ly­tys, sil­lä salao­ji­tus suo­jaa talon perus­tuk­sia rou­ta- ja kos­teusvau­ri­oil­ta. Salao­ji­tus tehdään aina uud­isko­hteen perus­tusten valmis­tut­tua mut­ta myös van­hoi­hin saneer­ausko­hteisi­in, jois­sa salao­ji­tus on puut­teelli­nen tai puut­tuu kokon­aan. Huolel­lakin teh­dyn salao­ji­tuk­sen toim­intakun­to on hyvä tark­istaa vähin­tään ker­ran vuodessa. UKP:ltä saat kaik­ki salao­jare­mont­ti­in sekä uud­isko­hteen salao­ji­tuk­seen tarvit­ta­vat kaivu­u­työt ammat­ti­taidol­la. Toteu­tamme salao­ji­tuk­set tarvit­taes­sa myös avaimet käteen ‑peri­aat­teel­la, jol­loin saat kaut­tamme kaik­ki urakkaan tarvit­ta­vat mate­ri­aalit, kaivu­u­työt sekä salao­japutkien asennuksen.

Kunnallistekniikka ja infrarakentaminen

UKP toteut­taa kat­ta­vat kun­nal­lis­tekni­ikkaan ja muuhun infrarak­en­tamiseen liit­tyvät kaivu­u­työt pitkäl­lä koke­muk­sel­la ja asiantun­te­muk­sel­la. Palvelui­himme kuu­lu­vat muun muas­sa vesi- ja viemäriputk­isto­jen kaivu­u­työt sekä kaapelei­den kaivu­u­työt kaikkial­la Suomes­sa. Kun­nal­lis­teknil­lisiä palveluita­mme ovat pump­paamoiden asen­nuk­set, jätevesi­jär­jestelmien rak­en­t­a­mi­nen haja-asu­tusalueille, vesi- ja viemäril­in­jo­jen rak­en­t­a­mi­nen sekä kun­nal­lis­tekniset liitostyöt.

Viherrakentaminen

Tar­joamme kat­ta­vat viher­rak­en­tamisen palve­lut yksi­tyis- ja yri­tysasi­akkaille, sekä talo- ja kiin­teistöosakey­htiöille että julkiselle sek­to­rille. Palvelemme mielel­lämme kaikenkokoi­sis­sa han­kkeis­sa pien­ten nur­mi­aluei­den rak­en­tamis­es­ta kat­tavi­in maise­moin­tiu­rakoi­hin. Palvelui­himme kuu­lu­vat muun muas­sa nur­mi- ja istu­tusalueet, maise­moin­nit, kiveystyöt, eri­laiset vesi­ai­heet ja esimerkik­si piha­lampi­en kaivu­ut sekä uima-altaiden ja leikkipaikko­jen poh­jatyöt. Kiin­teistö­jen piha-aluei­den lisäk­si toteu­tamme maan­raken­nustyöt myös eri­laisi­in puis­toi­hin ja liikuntapaikkoihin.