Kunnossapito

UKP tar­joaa kat­ta­vat kun­nos­s­api­don palve­lut talo- ja kiin­teistöosakey­htiöille, julkiselle sek­to­rille sekä yri­tyk­sille ja koti­talouk­sille ympäri Suomea. Kun­nos­s­api­topalvelu­iden avul­la pidämme huolen, että kiin­teistö­jen pihat, yleiset ulkoalueet sekä tiet ja kadut pysyvät kun­nos­sa vuo­den jokaise­na päivänä. UKP:n kun­nos­s­api­topalvelu­iden avul­la varmi­s­tat piho­jen, puis­to­jen ja tei­den viihty­isyy­den sekä kiin­teistön arvon säi­lymisen ja ennen kaikkea niiden tur­val­lisen käyttämisen. 

Tienvarsien niitto ja vesakon raivaus

Tien­var­sien kun­nos­s­api­to on olen­nainen osa tiel­lä liikku­jien tur­val­lisu­ut­ta. UKP tar­joaa maan­tei­den viher­aluei­den eli nur­mi- ja met­säaluei­den niit­to- ja raivaus­palvelui­ta julkiselle sek­to­rille, kuten kun­nille ja kaupungeille sekä yksi­tyis- ja yri­tysasi­akkaille. Tien­var­sien sään­nöl­lisel­lä niit­tämisel­lä ja raivauk­sel­la varmis­tamme, että heinikon ja vesakon kasvu pysyy kuris­sa ja pientarei­den näkyvyys säi­lyy hyvänä. Tien­var­sien leikku­ul­la ylläpidämme myös tiealuei­den siisteyt­tä ja ojien toim­intakun­toa. Tien koon mukaan niitämme tien­var­ren heinikot yhdestä neljään ker­taan kesässä ja vesakot raivaamme muu­ta­man vuo­den välein.

Teiden kunnossapito

UKP huole­htii tei­den kun­nos­s­api­dos­ta ympäri vuo­den. Kevät- ja kesäkaudel­la tei­den kun­nos­s­api­toon kuu­lu­vat tien­var­sien niitot ja raivauk­set sekä katu­jen pesu ja hiekoi­tushiekko­jen pois­to. Syys- ja talvikaudel­la UKP huole­htii tei­den tur­val­lisu­ud­es­ta aurauk­sel­la ja liukkau­den estolla.

siivous

Katujen pesu, lakaisu ja hiekan poisto

Tei­den katupö­lyp­i­toisu­us nousee korkealle etenkin keväisin, kun tiet ja kadut täyt­tyvät hiekoi­tushiekas­ta ja sepelistä. Pöly lev­iää myös muualle ympäristöön heiken­täen hen­gi­tysil­man laat­ua ja aiheut­taen aller­giaoire­i­ta. Kaduille ker­tyneet hiekoi­tushiekat ovat myös tur­val­lisu­us­ris­ki esimerkik­si teil­lä liikkuville pyöräilijöille.

UKP huole­htii tehokkaasti ja tur­val­lis­es­ti tei­den keväthuol­losta. UKP:n pese­vien imu­lakaisukonei­den avul­la imemme hiekat suo­raan koneen säil­iöön ja pesemme tiet, jol­loin katupö­lyä pääsee syn­tymään vähemmän.

Viihty­isyy­den ja tur­val­lisu­u­den ylläpitämisek­si kadut tulisi puhdis­taa tal­ven aikana ker­tyneistä hiekoi­tushiekoista mah­dol­lisim­man pian lumien sulet­tua. Hiekoi­tushiekko­jen pois­tamisen lisäk­si tiet on myös pestävä, jot­ta katu­jen har­jaami­nen itsessään ei lisää pölyn syntymistä.

Talvikunnossapito teille ja muille ulkoalueille

Tei­den ja ulkoaluei­den talvikun­nos­s­api­to on kiin­teistö­jen käyt­täjien ja teil­lä liikku­jien tur­val­lisu­u­den edel­ly­tys. UKP vas­taa tei­den ja kiin­teistö­jen ulkoaluei­den talvikun­nos­s­api­dos­ta luotet­tavasti ja tehokkaasti. Talvikun­nos­s­api­don tärkeim­mät tehtävät ovat lumien auraus, liukkau­den esto sekä kat­to­lu­mi­työt. Ennakoival­la talvikun­nos­s­api­dol­la huole­hdimme, että pihat ja kulku­väylät pysyvät kun­nos­sa läpi talven.

 
kunnossapito

Auraus ja lumen poiskuljetus

UKP:n talvikun­nos­s­api­topalvelui­hin kuu­lu­vat sopimuk­sen mukaan tei­den, ulkoaluei­den ja kiin­teistö­jen alueel­la ole­vien kulkure­it­tien lumen auraus. Koneel­lisen aurauk­sen lisäk­si huole­hdimme ahtais­sa paikois­sa tarvit­tavista käsi­lu­mitöistä sekä lumen poiskul­je­tuk­ses­ta. Piha- ja tiealuei­den aurauk­sen lisäk­si pidämme huolen myös pysäköin­tialuei­den ja pelas­tustei­den esteettömyydestä.

 

Liukkauden esto

Talvikun­nos­s­api­don tärkein tehtävä on huole­htia tei­den ja kiin­teistö­jen ulkoaluei­den liukkau­den­tor­jun­nas­ta. UKP huole­htii talvikun­nos­s­api­don sopimuk­seen kuu­lu­vien tei­den, katu­jen ja muiden kulkure­it­tien, kuten por­taikko­jen ja ramp­pi­en sekä pysäköin­tialuei­den liukkau­den­tor­jun­nas­ta ennakoivasti sekä tarvit­taes­sa lyhyel­läkin varoi­tusa­jal­la. Toteu­tamme liukkau­den­tor­jun­taa pääasi­as­sa hiekoit­ta­mal­la, suo­laa­mal­la ja hoita­mal­la kulkure­it­te­jä niin, ettei liukas­tu­mis­vaaraa pää­sisi syntymään.

 

Lumen pudotukset

Katoille talvisin ker­tyvä lumi rasit­taa kiin­teistön kat­torak­en­tei­ta ja voi aiheut­taa vuo­toriskin etenkin katon saumako­hti­in ja läpivien­tei­hin. Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa lumi­mas­sat voivat aiheut­taa pysyvien kat­to­vau­ri­oiden lisäk­si jopa sor­tu­mis­riskin. Ennen kaikkea katol­ta itsek­seen putoa­va lumi ja jää ovat kuitenkin tur­val­lisu­us­ris­ki kiin­teistön alueel­la liikkuville ihmisille sekä pihal­la ole­valle irtaimis­tolle. Kiin­teistön omis­ta­ja on aina viime kädessä vas­tu­us­sa katol­ta mah­dol­lis­es­ti putoavas­ta lumes­ta ja jäästä, ja sik­si jokatalvi­nen toimen­pide kan­nat­taakin antaa ammat­ti­lais­ten tehtäväksi.

UKP huole­htii kiin­teistö­jen katoille ker­tyvien lumi­mas­so­jen pudo­tuk­ses­ta asiantun­tev­asti ja tur­val­lis­es­ti. Kat­to­jen rak­en­teet kestävät hyvin pakkaslun­ta, mut­ta märkä lumi sen sijaan on ris­ki jo muu­ta­man kymme­nen sentin korkuise­na. UKP:n jatku­va huoltosopimus takaa, että kiin­teistö­jen katolle ker­tynyt­tä lumi- ja jääti­lan­net­ta seu­rataan läpi tal­ven ja lumet pois­te­taan hyvis­sä ajoin ennen tur­val­lisu­us­riskin syn­tymistä. UKP huole­htii aina myls lumen­pu­do­tuk­sen aikai­sista liiken­nejär­jeste­ly­istä ja varmis­taa, ettei pudo­tusalueelle pääse ulkop­uolisia ja pudo­tus voidaan suorit­taa turvallisesti.

Ulko- ja viheralueiden kunnossapito

Siis­tit ja hyvin hoide­tut pihat ja viher­alueet ovat kiin­teistön käyn­tiko­rt­ti ja edel­ly­tys sen käyt­täjien viihtyvyy­delle, tur­val­lisu­udelle sekä arvon säi­lymiselle. UKP vas­taa yksi­ty­isas­i­akkaiden, taloy­htiöi­den, yri­tys­ten ja muiden kiin­teistön omis­ta­jien sekä julkisen sek­torin ulko- ja viher­aluei­den kunnossapidosta.

Piho­jen ja viher­aluei­den kun­nos­s­api­toon kuu­lu­vat roskien keräys ja pihal­la ole­vien ros­ka-astioiden tyh­jen­nys, hiekan lakaisu sekä eri­laiset viher­työt. Viher­aluei­den perus­palvelui­hin kuu­lu­vat nur­mikon ja pen­sa­saito­jen leikkaami­nen sekä kohteen vaa­ti­mat istu­tustyöt. Ammat­ti­taitoiset viher­työn­tek­i­jämme huole­hti­vat keväi­sistä istu­tuk­sista, kesäkasvien kastelus­ta ja syksyis­es­tä lehtien puhal­luk­ses­ta sekä valmi­iden piha­su­un­nitelmien toteuttamisesta.

Kesäkaudel­la myös kasvien suo­jelu on tärkeä edel­ly­tys
viher­aluei­den viihty­isyy­delle ja ter­vey­delle. UKP huole­htii kasvin­suo­jelus­ta
tor­ju­mal­la ja ennal­taehkäisemäl­lä eri­lais­ten kasv­in­tuhoo­jien, kuten
rikkakasvien ja muiden haitallis­ten kasvien sekä tuhoeläin­ten ja kasvi­tau­tien
lev­iämistä.

Leikkialueiden ja leikkikenttien kunnossapito

Hyvin hoide­tut leikkiken­tät ja taloy­htiön alueel­la sijait­se­vat leikkialueet ovat edel­ly­tys tur­val­liselle ja mukavalle leikille. Huol­letut leikkivä­li­neet ja alu­s­tat piden­tävät leikkipaikan käyt­töikää ja ennal­taehkäi­sevät tap­atur­mia. Leikkiken­tän ja leikkikent­tävä­linei­den sään­nölli­nen tarkas­t­a­mi­nen ja huolt­a­mi­nen on leikkiken­tän ylläpitäjän ja omis­ta­jan vas­tu­ul­la, ja tur­val­lisu­u­den varmis­tamisek­si leikkiken­tät olisikin hyvä tarkas­taa vähin­tään ker­ran vuodessa.

UKP huole­htii tarvit­taes­sa myös leikkikent­tien ja kiin­teistö­jen alueel­la ole­vien leikkip­i­ho­jen siistey­destä ja yleis­tur­val­lisu­ud­es­ta. Palvelui­himme kuu­lu­vat muun muas­sa leikkialueelle tarkoite­tun leikkialus­tan asen­t­a­mi­nen ja putoamista pehmen­tävän tur­vahiekan vai­h­t­a­mi­nen sekä yleis­es­tä siistey­destä huolehtiminen.

Kunnossapidon 24 h päivystys

Kiireel­li­sis­sä kun­nos­s­api­don asiois­sa tar­joamme sopimusasi­akkaillemme päivystys­palvelua 24 tun­tia vuorokaudessa.