Maa- ja kiviaineskuljetukset sekä lavettikuljetukset

UKP tar­joaa maa- ja kivi­aineskul­je­tuk­set sekä lavet­tisi­ir­rot asiantun­tev­asti ja tarvit­taes­sa lyhyel­läkin varoi­tusa­jal­la. Meiltä saat kätevästi niin hiekat, mul­lat kuin murskeetkin. Nykyaikainen kalus­to ja kul­je­tusalan koke­neet ammat­ti­laiset yhdessä takaa­vat jous­ta­vat ja nopeat kul­je­tuk­set kotip­i­hoille ja työ­maille kaikkialle Suomeen. Tar­joamme raken­nustyö­maille myös kokon­ais­palvelua, eli huole­hdimme tarvit­taes­sa maa- ja kivi­ainek­sen toim­i­tuk­ses­ta ja poiskul­je­tuk­ses­ta koko han­kkeen ajan.

Maansiirrot

UKP:n maan­si­ir­topalvelu toimit­taa nopeasti ja tur­val­lis­es­ti kaik­ki työ­maalle­si tarvit­ta­vat maa- ja kivi­ainek­set joko kip­pikuormi­na tai suursäkeis­sä. UKP:ltä saat esimerkik­si pihoille ja teille tarvit­ta­vat murskeet sekä kiv­i­tuhkat pihakivien asen­nuk­seen ja piho­jen päällysker­roksi­in. Toimi­ta­mme myös hiekat johtokaivan­toi­hin ja piha- sekä tiealuei­den suo­datinker­roksi­in sekä sepelit esimerkik­si piho­ja, salao­jia ja liukkau­den­estoa varten. Meiltä saat myös mul­lat, beton­imurskeet ja täyt­tö­maat, kuten sorat mas­san­vai­h­tokaivan­to­jen ja eri­lais­ten raken­nustyö­maid­en täyt­töä varten.

Konekuljetukset

UKP jär­jestää monipuoliset konekul­je­tuk­set kaikkialle Suomeen. Laadukas kalus­tomme ja nykypäivän tarpei­ta vas­taa­vat lavetit tar­joa­vat nopean ja kus­tan­nuste­hokkaan kul­je­tuk­sen kaiken­laisille ja ‑kokoisille työkoneille. UKP kul­jet­taa luotet­tavasti per­ille esimerkik­si työ­maako­pit, maanrakennus‑, met­sä ja maat­alouskoneet sekä muut pienem­mät ja suurem­mat työkoneet.

Lavettikuljetukset kustannustehokkaasti

Meiltä löy­tyy kus­tan­nuste­hokkain ja nopein kul­je­tus­ratkaisu jokaiseen tarpeeseen, pienem­mät koneet kul­je­tamme vai­h­tolavalavetil­la ja suurem­mat koneet täysperä­vaunulavetil­la. Sin­un ei tarvitse kuin huole­htia, että kul­jetet­ta­va kone on sovit­tuna ajanko­htana valmi­ina noutopaikas­sa, niin ammat­tipätevyy­den omaa­vat kul­jet­ta­jamme yhdessä toim­intavar­man kalus­tomme kanssa huole­hti­vat lavet­tikul­je­tuk­sen tur­val­lis­es­ti määrän­päähän. UKP tar­joaa koneille­si luotet­ta­van, jous­ta­van ja kus­tan­nuste­hokkaan kuljetusratkaisun.

Kuljetukset urakoihin myös kokonaispalveluna

UKP tar­joaa yksit­täis­ten maa-aines- ja konekul­je­tusten lisäk­si myös kokon­ais­val­taisem­paa kul­je­tus­palvelua työ­maille. Huole­hdimme tarvit­taes­sa kaik­ki raken­nusurakan aikana tarvit­ta­vat maan­si­ir­rot, kuor­mauk­set, mas­san­vai­h­dot ja lavet­tikul­je­tuk­set alus­ta lop­pu­un saakka.

Konevuokraus

UKP palvelee raken­nusalan asi­akkai­ta myös kone­vuokrauk­ses­sa. Lue lisää ja tutus­tu vuokrakoneisiimme.