Konevuokraus

UKP tar­joaa laadukkai­ta ja monipuolisia työkonei­ta vuokralle sekä yksi­ty­isille rak­en­ta­jille että raken­nusalan ammat­ti­laisille. UKP:n vuokrakoneet ovat jous­ta­va, kus­tan­nuste­hokas ja riskitön vai­h­toe­hto saa­da ammat­ti­ta­son toim­intavar­mat työkoneet käyt­töön juuri sil­loin, kun niitä tarvi­taan. Meiltä saat vuokralle kat­ta­van valikoiman eri­laisia työkonei­ta nos­timista kaivinkoneisiin.

Työkoneen vuokraaminen

UKP palvelee yksi­ty­isiä rak­en­ta­jia ja raken­nusalan ammat­ti­laisia vuokraa­mal­la ammat­ti­ta­son laadukkai­ta työkonei­ta. Työkoneen vuokraami­nen UKP:ltä on help­poa ja vai­va­ton­ta. Autamme sin­ua mielel­lämme val­it­se­maan tarpeisi­isi parhait­en sovel­tuvan ja kus­tan­nuste­hokkaan työkoneen, sekä tarvit­taes­sa myös toimi­ta­mme koneen työ­maalle­si sovit­tuna ajankohtana. 

Tutustu vuokrakoneisiimme ja jätä tarjouspyyntö!