Erikoispesut ja puhdistukset 

UKP on koneel­lisi­in pesui­hin ja puhdis­tuk­si­in erikois­tunut moniosaa­ja. Tar­joamme monipuoliset puhdis­tus- ja pesu­palve­lut yksi­tyis- ja yri­tysasi­akkaille sekä julkiselle sek­to­rille kaikkial­la Suomes­sa. Kuiv­a­jääpuhal­luk­set, painepe­sut, lat­tioiden vahauk­set, tek­sti­ilien pesut ja vaa­tivien kohtei­den ikkunoiden pesut hoitu­vat meiltä nopeasti ja turvallisesti!

Pyydä tarjous!

Kuivajääpuhallus

UKP:lta saat vaa­tivienkin kohtei­den puhdis­tuk­set tehokkaasti ja nopeasti. Haas­tavien kohtei­den ja pint­tyneim­män lian puhdis­tuk­ses­sa käytämme kuiv­a­jääpuhal­lus­ta, joka on tehokas, mut­ta hel­lä­varainen puhdis­tus­menetelmä. Kuiv­a­jääpuhal­lus sovel­tuu eri­no­mais­es­ti lukuis­ten eri­lais­ten pin­to­jen, kuten tek­sti­ilien, lasin, muovin, kiv­en, puun, met­allin, betonin ja tiilen, puhdistukseen.

Ympäristöystävällinen kuivajääpuhdistus ilman kemikaaleja ja vettä

Kuiv­a­jääpuhal­lus on ympäristöys­tävälli­nen puhdis­tus­menetelmä, joka perus­tuu kemikaalipuhdis­tuk­sista poiketen läm­pöshokki­in. Menetelmässä puhdis­tet­tavaa pin­taa ei pestä kemikaaleil­la eikä hio­ta, vaan sen pin­nalle puhal­letaan koval­la paineil­mal­la jääkidet­tä, joka puhdis­taa pin­nan epäpuh­tauk­sista. Kuiv­a­jääpuhal­lus sovel­tuu eri­no­mais­es­ti esimerkik­si graf­fi­tien, julk­i­sivu­jen ja kiin­teistö­jen puhdis­tuk­seen, mut­ta myös teol­lisu­u­den ja sähkölait­tei­den puhdis­tuk­seen, sil­lä menetelmä on täysin kui­va. Ympäristöys­täväl­lisen puhdis­tuk­sen aikana ei myöskään syn­ny lainkaan lisäjätet­tä, toisin kuin vaikka­pa hiekkapuhalluksesta.

Kuivajääpuhallus puhdistaa kaikenlaiset kohteet ja materiaalit

  • koneet, robot­it, sähkölaitteet,painokoneet, muotit, työka­lut, ajoneu­vot, veneet, rav­in­to­lakeit­tiöt ja kiinteistöt
  • met­allin, muovin, puun, kiv­en, lasin, betonin, tiilen ja tekstiilin

Kuivajääpuhallus poistaa pinnoilta

  • öljyt, ras­vat, maalit, liimat, pain­ovärit, home­en, kalkin, puruku­min, ure­taanin, betoni- ja hit­saus­roiskeet, graf­fi­tit, savu­vahin­got ja hajuhaitat

Painepesut ja graffitien poisto

UKP puhdis­taa kiin­teistöistä ja julk­i­sivuista tehokkaasti eri­laiset graf­fi­tit, tag­it ja töher­ryk­set. Kuiv­a­jääpuhal­luk­sen lisäk­si teemme painepesuripuhdis­tuk­set esimerkik­si kiin­teistö­jen katoille, vaakarän­nei­hin ja eri­laisi­in seinä- ja lat­ti­ap­in­toi­hin. Lisäk­si puhdis­tamme painepesuril­la tehokkaasti myös veneet, teol­lisu­ushal­lit, parkki­hal­lit, jätepis­teet ja lastauslaiturit.

Tekstiilipintojen pesut

UKP:ltä saat kaikkien tek­sti­ilip­in­to­jen pesut koko­lat­tiam­a­toista tek­sti­ilip­in­taisi­in huonekalui­hin sekä mui­hin vaa­tivi­in ja herkki­in tek­sti­ilip­in­toi­hin. Tek­sti­ilien pin­nat pestään puhdis­tet­ta­van pin­nan vaa­timusten mukaan käyt­täen tela­har­jakonet­ta tai mata­la­painepesuria ja kohteeseen sovel­tuvia pesuainei­ta. UKP:n tek­sti­ilipesun ansios­ta van­hois­takin tek­sti­ileistä tulee taas raikkai­ta sekä kirkkaan värisiä ja niiden käyt­töikä pitenee.

Lattioiden huollot, pesut ja vahaukset

UKP:n kaut­ta saat lat­tioiden huol­lot, pesut ja vahauk­set kaiken­laisi­in kohteisi­in toimis­toista taloy­htiöi­den rap­pukäytävi­in. Toteu­tamme lat­ti­ap­in­to­jen pesut ja vahauk­set, koko­lat­tia­mat­to­jen pesut, puu­lat­tioiden öljykäsit­te­lyt sekä kivi­lat­tioiden käsit­te­lyt ja pin­noituk­set ammat­ti­taidol­la. Lat­ti­ap­in­to­jen sään­nölli­nen hoito ja suo­jaus pitävät lat­ti­at siis­teinä ja kestäv­inä sekä piden­tävät niiden käyt­töikää ja helpot­ta­vat puh­taanapi­toa huo­mat­tavasti myös jatkossa.

Ikkunoiden pesu

UKP pesee koti­talouk­sien, yri­tys­ten, julk­isten raken­nusten ja muiden kiin­teistö­jen ikku­nat nopeasti ja huolel­lis­es­ti. Meiltä hoitu­vat myös haas­tavien kohtei­den ikkunoiden pesut, ja nos­timien ansios­ta voimme pestä kohtei­ta jopa 100 metrin korkeu­teen. Ikkunoiden pesu­un voidaan sisäl­lyt­tää myös sälekai­hd­in­ten ja karmien puhdis­tus. Oli­pa kyseessä sit­ten kodin tai toimis­ton ikku­nat, ulkois­ta­mal­la vaival­loisen hom­man ammat­ti­lais­ten tehtäväk­si saat taku­ul­la kirkkaat ikku­nat nopeasti ja ilman pesuaine- ja valumajälkiä.