Betonointityöt

UKP on kokenut ja monipuo­li­nen beto­nialan ammat­ti­lainen. Tar­joamme kat­ta­vat betonoin­ti­työt betonipump­pauk­ses­ta monipuolisi­in rau­doituk­si­in ja muot­ti- sekä valutöihin.

Betonipumppaukset

UKP tar­joaa betonin pump­pauk­set ja kul­je­tuk­set monipuolisi­in tarpeisi­in omakoti­talo­rak­en­ta­jien antur­oiden val­utöistä teol­lisu­u­den betoni­valui­hin. Tyyp­il­lisiä betoni­työko­hteita­mme ovat esimerkik­si pien­talot, ker­rostalot, julkiset raken­nuk­set ja teol­lisu­usti­lat. Toteu­tamme betonipump­pauk­set muun muas­sa raken­nusten lat­tioi­hin, parkki­hallei­hin ja parvekkeisi­in sekä por­taisi­in. Omien pump­puau­to­jemme ansios­ta. Voimme kul­jet­taa betonin suo­raan kohteeseen ja tar­jo­ta kaiken betonoin­ti­työhön tarvit­ta­van, kul­je­tuk­ses­ta betonin pump­pauk­seen, saman katon alta. Toimi­ta­mme beto­nia sekä pie­neen että suureen tarpeeseen, myös haas­tavi­in kohteisiin.

Valu- ja muottityöt

Laadukkaan ja kestävän betonip­in­nan edel­ly­tyk­siä ovat laadukas betoni, asiantun­te­vat betoni­työn­tek­i­jät sekä muotin mate­ri­aali ja rakenne. UPK toteut­taa betonin pump­pauk­sen lisäk­si myös kaik­ki betonoin­ti­työt, kuten paikallava­l­u­työt ja muot­ti­työt yksi­ty­isille rak­en­ta­jille ja raken­nus­li­ikkeille. Teemme betonoin­nin niin antura‑, seinä- kuin hol­vi­val­ua vaa­tivi­in kohteisi­in ja palvelemme asi­akkaita­mme asiantun­tev­asti sekä suur­muoti­tuk­sis­sa että järjestelmämuottitöissä.

Raudoitukset

Asiantun­tev­asti tehdyt rau­doituk­set ovat edel­ly­tys suur­ta kuor­mi­tus­ta kestäville ja luotet­taville ele­menteille sekä raken­nuk­sille. UKP toteut­taa betonin rau­doi­tustyöt kaiken­laisi­in kohteisi­in koke­muk­sen tuo­ma­l­la var­muudel­la ja rau­dan lujal­la ammat­ti­taidol­la. Teemme tarkku­ut­ta vaa­ti­vat rau­doituk­set sekä uud­is­rak­en­tamisen tarpeisi­in että saneer­ausko­hteisi­in, ja meiltä löy­tyy osaamista myös vaa­tivien kohtei­den kuten sil­to­jen ja suurten teol­lisu­us­raken­nusten rau­doituk­seen. Kaikil­la rau­doit­ta­jil­lamme on alan koulu­tus ja työhön vaa­dit­ta­vat lisäk­oulu­tuk­set, kuten työ­tur­va- ja tulityökoulutukset.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!